Valteman

Natur- och klimatskydd är vuxnas ansvar.
Social- och hälsovården måste kunna producera mer välbefinnande.
En heltäckande hållbar ekonomi tjänar välbefinnande.
Hållbart välbefinnande skapas med utbildning, civilisation och kultur.

 

1. Natur- och klimatskydd är vuxnas ansvar

Vi måste förändra vårt sätt att leva för att vara hållbara. Det innebär att minska konsumtionen av varor, men att förbättra livskvaliteten och välbefinnandet genom koppling till naturen, uppleva mening och gemenskap.

Kampen mot klimatförändringar och naturförluster får inte försenas på grund av andra viktiga frågor, utan dessa åtgärder måste specifikt garantera förutsättningarna för människors välbefinnande och hälsa. Finland ska vara koldioxidneutralt senast 2035. Andelen animaliskt framställd mat måste minska och andelen växtproteiner ökas med hjälp av beskattning och subventioner. Subventioner till fossila bränslen måste stoppas och den gröna omställningen av energi måste fortsätta. Förlust av den biologiska mångfalden ska stoppas till 2030 och 30 % av mark- och vattensektorn ska skyddas under nästa regeringsperiod. Torvmarker måste återställas, återställande av myrar måste utökas och skogar utanför skyddet måste flyttas till ekonomisk, kontinuerlig odling – allt detta i samarbete med markägare och lantbrukare, enligt principerna om en rättvis omställning.
Klimat- och miljöångest bland unga är en naturlig reaktion som tyder på behov av förändring. Den kan inte ogiltigförklaras eller förringas som en känsla. Unga människor måste vara delaktiga som aktiva aktörer för att hålla sin planet livskraftig.

 • Inom energiproduktion bör subventioner av fossila bränslen tas bort och decentraliserad förnybar energiproduktion bör stödjas
 •  Beskattningen av animaliska produkter bör höjas och beskattningen av grönsaker bör sänkas
 • Statens gamla skogar ska skyddas först
 • Användningen av metoden kontinuerlig odling inom skogsbruket bör stödjas ekonomiskt och genom att öka medvetenheten

2. Social- och hälsovården ska kunna producera mer välbefinnande

Anslagen till social- och hälsovårdstjänster på grundnivå måste ökas. Ineffektiva behandlingar bör överges. Den nationella vägledningen, till exempel genom tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården, bör stärkas så att den offentliga sjukvården blir enhetlig i hela landet. Lindring av lidande, mänskligt stöd och sällskap ska alltid finnas tillgängligt, oavsett hur tjänster prioriteras. Social- och hälsovårdens fokus måste modigt flyttas till att främja hälsa, öka välbefinnandet och förebygga problem. Vårdens kontinuitet måste förbättras på grundläggande nivå genom att säkerställa personalens varaktighet med humana arbetsförhållanden och minska arbetsbelastningen. Merparten av främjandet av hälsa och välbefinnande och förebyggande av problem sker utanför social- och hälsovården. De strukturer som upprätthåller ojämlikhet i hälsa måste avvecklas. Hälsosam livsstil, det vill säga växtbaserad kost och träning med muskler, måste göras enkelt och attraktivt för människor.

 • 1000 läkare kommer att läggas till primärvården och vid sidan av dem sjuksköterskor, terapeuter, sekreterare och stödpersonal.
 • Användningen av arbetsformer som stödjer mellanmänskliga relationer (familjeterapi, familjearbete, par- och annan interpersonell rådgivning) bör uppmuntras och samarbetet med de tjänster som erbjuds av icke-statliga organisationer bör ökas.
 • Den hälsobaserade beskattningen bör höjas, till exempel ”sockerskatt”.
 • Höjning av åldersgränsen för nikotinpreparat till 20 år

3. En heltäckande hållbar ekonomi tjänar välbefinnande

Vi måste reformera hur vi ser på ekonomin. Den består av annat än offentliga aktörers eller företags budget. Till exempel är arbete i hemmet, barnuppfostran eller anhörigvård en del av den totala ekonomin och deras värde måste synliggöras mer. Vi måste förändra ekonomin och arbetslivet så att de tjänar ekologisk och social hållbarhet. En förutsättning för en hållbar ekonomi är inriktningen av produktion, konsumtion och investeringar alltmer från föremål eller varor till immateriella tjänster, upplevelser och upplevelser. När det gäller en hållbar livsstil är det väsentligt att minska konsumtionen och istället fokusera på att öka livskvaliteten och fritiden.

Att utföra arbete som är meningsfullt för dig är ett sätt att öka välbefinnandet. Det ökar upplevelsen av inkludering och rytmer vår vardag, och är nödvändig för både vår privatekonomi och samhällsekonomin. Samordningen av arbete och resten av livet måste underlättas. Jämställdhet och jämställdhet i arbetslivet stödjer en hållbar ekonomi.

 • Ett incitamentssystem måste skapas för att arbeta i pension och pensionsåldern bör kunna höjas efter 68 år om en person så önskar.
 • I ett tillsvidareanställningsförhållande ska du ha rätt att arbeta deltid. Under nästa regeringsperiod bör ett försök med 4 dagars arbetsvecka påbörjas.
 • Jämställd anställning av personer med delarbete behöver stödjas genom att utveckla nya typer av arbetsuppgifter och genom att stödja arbetsgivare att anställa personer med delarbete bättre än i dag.

4. Hållbart välbefinnande skapas genom utbildning, civilisation och kultur

Kultur, civilisation och konst ska vara mer tillgängliga för alla i sina olika former under hela livet. Tillräckliga försörjningsmöjligheter måste också säkerställas på dessa områden.

Utbildning och forskning är investeringar i framtiden och deras anslag måste fortsätta att ökas. Lärandeklyftor måste minskas genom att stödja barns inlärningsberedskap från dagis och framåt och genom att fortsätta möjligheten till stödundervisning även på gymnasieskolor efter elevernas behov. Förstagångskvoter för lärosätena bör tas bort. En ung människa behöver inte direkt veta vad den vill göra när den blir stor!

 • Införandet av basinkomst måste främjas, särskilt för kultur, småföretagare, studenter och de som har svårt att få arbete. Under nästa regeringsperiod bör ett basinkomstexperiment startas bland dessa grupper.
 • Den långsiktiga handlingsplanen för att återställa utbildningens värdighet, det vill säga ökade anslag för att skaffa personal, måste fortsätta
 • Nivåhöjning av studiebidraget till 100 €/månad
 • Andelen av medlen för forsknings- och utvecklingsverksamhet ska ökas till 4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.