Vaaliteemat

Ilmastoteoista terveyttä + Yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä + Tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tehokasta päätöksentekoa = Hyvinvoiva Vihreä Vantaa!

 

Lääkäri ja kuntavaaliehdokas Olga Gilbert numerolla 313 seisoo kädet päättäväisesti puuskassa ja hymyilee suoraan kohti katsojaa

1. Ilmastoteoista terveyttä

 

Luonnon monimuotoisuutta pitää varjella ja ilmastonmuutosta torjua kaikilla päätöksenteon tasoilla.
Vantaan hiilineutraalius 2030 on
välttämätöntä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Ihmisen terveys on riippuvaista ympäristön terveydestä ja me vaikutamme ympäristöömme monin tavoin. Ilmastonmuutoksen arvioidaan olevan 2000-luvun suurin uhka ihmisen terveydelle. Luonnon monimuotoisuuden varjelu ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat tärkeimpiä keinoja parantaa ihmisten terveyttä. Näitä keinoja ovat esimerkiksi lihansyönnin vähentäminen, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisääminen sekä lähiluonnossa liikkuminen. Elinvoimainen maapallo on ihmisen elinehto!

On hienoa, että ilmastonmuutoksen torjunnassa ollaan siirtymässä sanoista tekoihin ja kunnatkin tunnistavat vastuunsa asiassa. Vantaan tavoite on olla hiilineutraali 2030 mennessä. Noudattamalla Vantaan resurssiviisauden tiekarttaa pääsemme jo pitkälle vähäpäästöisen ja kestävän kaupungin luomisessa. Uskon, että me vantaalaiset löydämme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän tavan elää kotikaupungissamme. Ilmastoteot voimaannuttavat ja lamaannuttava ilmastoahdistus hälvenee.

 • Kävellen tavoitettavat lähipalvelut
 • Pyörätieverkosto kuntoon ja sähköpyörille liityntäparkkeja juna-asemille
 • Esteetön pääsy lähiluontoon. Uusia reittejä on tehtävä ja vanhoja kunnostettava.
 • Joukkoruokailut kasvispainotteisiksi
Olga Gilbert, 35v, Vantaan Vihreiden Naisten puheenjohtaja ja terveyskeskuslääkäri

2. Yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä

Yhdenvertaisuuden periaate on hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Tavoitteenani on alueellisen ja palveluiden yhdenvertaisuuden parantaminen Vantaalla. Kuntalaisilla pitää olla mahdollisuus helpommin osallistua asuinalueensa kehittämiseen. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen vahvistaa hyvinvointia.

Vantaan kaupungin asukkaiden ja alueiden monipuolisuus tekee täällä asumisesta antoisaa ja mielenkiintoista. Täällä on ihmisiä vauvoista vanhuksiin, ihmisten koulutustausta, työ- ja toimintakyky vaihtelee ja kulttuurien kirjo on vertaansa vailla. Kaupungin tulee järjestää palvelut yhdenvertaisuuden periaatetta noudattaen. Tieto palveluista ja oikeudesta saada palvelua ei välttämättä tavoita kaikkia esimerkiksi kielimuurin tai muun toimintakyvyn esteen vuoksi. Yhdenvertaisuuden toteutumista on jatkuvasti seurattava ja arvioitava. Erityisesti pitää huomioida ihmiset, joilla on useampia syitä joutua syrjään. Tiedetään, että huono-osaisuus kasaantuu.

Tärkeä yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia lisäävä sekä terveyseroja kaventava toimenpide on alueellisen eriarvoistumisen ehkäisy. Alueiden yhdenvertaisuus paranee, kun tuetaan erityishaasteiden kanssa painivia alueita. Alueiden asukkaat tulee ottaa mukaan kehitystyöhön. Yhteisöllisyys ja osallisuus esimerkiksi osallistavan budjetoinnin kautta (kuten ”Meidän Martsari”) parantaa kuntalaisten hyvinvointia. Samalla torjutaan yksinäisyyttä. Kaupunkisuunnittelussa tulee uusien asuinalueiden rakentamisen rinnalla huomioida vanhempien asuinalueiden kehittäminen ja elinvoimaisuuden lisääminen. Vantaan myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa tulee jatkaa ja toivottavasti myös ympäristöministeriön Lähiö-ohjelma saa Vantaan osalta jatkoaikaa.

 • Kaupungin palveluiden tulee olla yhtenäiset riippumatta asuinalueesta.
 • Työstä hyvinvointia: maahanmuuttajanaiset töihin, pitkäaikaistyöttömien työkyky tulee
  järjestelmällisesti arvioida, tuetaan nuorten työllistymistä
 • Kivistön alueen palvelut on vihdoin saatava kuntoon, etenkään terveysaseman rakentamista ei voi
  enää viivyttää.
 • Vähennetään lapsiperheiden köyhyyttä.
 • Tuetaan kotoutumista ja maahanmuuttajien suomen kielen oppimista.

3. Tieteelliseen tutkimukseen perustuen tehokasta päätöksentekoa

Terveysvaikutukset on huomioitava kaikessa päätöksenteossa ja päätöksenteon pitää perustua tieteelliseen tutkimukseen. Vantaa tarvitsee päättäjiä, jotka ymmärtävät tieteen jatkuvasti kehittyvää ja muovautuvaa luonnetta.

Koettu terveys ja hyvinvointi liittyvät vahvasti toisiinsa. Toimivat terveyspalvelut korostuvat etenkin ikääntyneiden hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Valtaosa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä tehdään kuitenkin terveydenhuollon ulkopuolella. Vantaan tulee olla turvallinen ja inspiroiva kasvuympäristö lapsille ja nuorille. Vanhemmuutta on tuettava monipuolisesti ja ehkäisevään mielenterveystyöhön on panostettava.

 • Terveysvaikutukset on arvioitava päätöksenteossa.
 • Ikäihmisten palvelut kuntoon!
 • Painopiste ennaltaehkäisyyn.