Social-, hälso- och räddningstjänsten flyttade till välfärdsområden den 1 januari 2023.

Nationellt är syftet med socialförsäkringsreformen att:
● säkra likvärdiga och högkvalitativa social-, sjukvårds- och räddningstjänster för dem som bor i välfärdsområdet,
● förbättra tillgängligheten och tillgängligheten till tjänster,
● minska skillnaderna i välfärd och hälsa,
● säkra tillgången till kvalificerad arbetskraft,
● svara på de utmaningar som orsakas av åldrande och sjunkande födelsetal, och
● bromsa kostnadsökningen.
Vi har fortfarande mycket att göra för att nå målen med socialförsäkringsreformen. Jag valdes in i Vanda och Kervos välfärdsområde av mer än tusen väljares vilja. Jag har kunnat påverka uppstarten av vår välfärdsregion från grunden som 1:e vice ordförande i välfärdsområdesstyrelsen.

TJÄNSTER NÄRA MÄNNISKOR
Inom välfärdsområdet ska en person få de social- och hälsovårdstjänster de behöver i tid och på rätt nivå. Tillgängligheten till social- och hälsovårdstjänsterna måste förbättras, det vill säga tjänsterna ska nås på det enklaste sättet för människor. För vissa kan det vara via en chattservice, för andra genom att ringa på telefon eller ansikte mot ansikte med en professionell på servicestället. Huvudsaken är att en person inte nödvändigtvis behöver veta exakt vilken hjälp man behöver när man tar kontakt, utan en professionell bedömer behovet av tjänsten och påbörjar de första stödåtgärderna eller behandlingen redan under samma kontakt. Vårdcentraler, rådgivningar och socialtjänst ska finnas nära människor. Nödvändig fackman måste komma till kunden. Sjukvårdens kundavgifter måste gradvis överges, för man vet att människorna senarelägger påbörjande av vården på grund av kundavgifterna.

HELA MÄNNISKA MÖTE OCH SLÄNA BEHANDLINGSVÄGAR
Tjänsterna ska vara kundorienterade, utifrån mänskliga behov. Ur organisatorisk synvinkel kan även en enkel sak vara betydelsefull och revolutionerande i en människas liv. God tillgänglighet till tjänster är avgörande för att möta ett snävt och övergående behov. Ofta har samma person flera sociala och/eller hälsoproblem. Speciellt då behöver personen mötas holistiskt och multiprofessionellt. Behandlingsvägar ska planeras, vilket suddar ut gränserna för organisationer mellan HUS och välfärdsområdet samt mellan social och hälsovård. Inom bashälsovården har kontinuitet i vården visat sig förbättra både läkarens och patientens välbefinnande, patientens behandlingsresultat och minska dödligheten. Kontinuitet i behandlingen ska mätas i välfärdsområden. Även samarbetet mellan de kommunala tjänsterna, till exempel måste undervisning och småbarnsfostran vara smidig och i linje med familjens behov. Den som behöver mycket service ska ha en utsedd fackman som följer med på korsande servicevägar. Social- och hälsovårdstjänsternas fokus måste modigt flyttas till att främja hälsa, öka välbefinnandet och förebygga problem.

LÄMPLIGA ARBETSMILJÖ OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Social- och hälsovården ska bygga på att ständigt utveckla forskningsdata. För att tjänsterna ska kunna genomföras på en hög nivå måste välfärdsområdet tillsammans med kommunen säkra moderna lokaler och utrustning för verksamheten. Informationssystem ska stödja yrkesutövarens arbete. Befolkningen i Vanda och Kervo åldras och till exempel behöver servicenätverket för personer med minne utvecklas. Vi behöver fler stödda boendelösningar, äldreboenden och tjänster som tar in människor i sina hem. Enbart funktionella lokaler räcker inte utan det mest värdefulla för välfärdsområden är kompetent och välmående personal. Medarbetarförflyttningar till välfärdsområden ger möjlighet till fräsch personalledning och ökat medarbetarengagemang. Uppskattning av arbete måste återspeglas i mer humana arbetsvillkor än idag, samt i lön. Välfärdsområdets fullmäktige måste däremot inse hur djup personalbristen social- och hälsovård och räddningsinsatser är i nuvarande skick och hur dyra välfärdsskulder vi ständigt tar på oss. En fastställd plan ska göras för inrättande av ytterligare tjänster. Utöver att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och en sund personalpolitik ska välfärdsregionerna genomföra en ekologiskt hållbar social- och hälsovård samt räddningsinsatser.

Kansanedustaja, Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo suosittelee Olgaa aluevaltuutetuksi
Neurologian erikoislääkäri Kati Juva suosittelee Olgaa valtuustoon
Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra suosittelee Olgaa aluevaltuustoon
Sinikka-mummo suosittelee Olgaa aluevaltuustoon
Ilmastolääkäri Hanna Rintala suosittelee Olgaa aluevaltuustoon
Kansanedustaja Atte Harjanne suosittelee Olgaa aluevaltuutetuksi
Hki entinen apulaispormestari Sanna Vesikansa suosittelee Olgaa aluevaltuustoon